Thứ Sáu , 23 Tháng Tám 2019
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM   Số:        /ĐHNV-QLĐT V/v thông báo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày      tháng       năm 2014             Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị ...

Read More »

chương trình đào tạo chứng chỉ giảng viên cao cấp hạng I

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ ...

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1612/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC ...

Read More »